หน่วยพัฒนาคูปองครู : หจก.2020 THAILAND

หน่วยพัฒนาคูปองครู ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2020 (ไทยแลนด์)

รายชื่อหลักสูตร

ยินดีต้องรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์
หน่วยพัฒนาคูปองครู
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2020 ไทยแลนด์

ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์, CO-FOUNDER

ทีมวิทยากร

วิทยากรประจำหน่วย

62250906_2412589302361210_3130954738430902272_n

ดร.วุธฒิชัย รัตนวารีพันธุ์

ดร.อธิป เกตุสิริ

ดร.ปรมะ แขวงเมือง

62242508_2697545330316399_8340258311903379456_n

ผศ.ดร.สุวิสาข์ จรัสกมลพงศ์

62601889_1253240301505994_6378079266952708096_n

ผศ.ดร.เฉลิมพล มีชัย

64309068_355986065059417_7040300603372732416_n

ผศ. กิติกรณ์ ทาระธรรม

62354939_805043156547393_1901614723267297280_n

อาจารย์ อรุณรัตน์ เดชสุวรรณ

62208348_464349370998828_5434142281034629120_n

อาจารย์ ศรีสุดา ด้วงโต้ด

62325491_333588424207350_7485632675529621504_n

อาจารย์ ปรีดา กังแฮ

62425013_463888924376957_7096515128207605760_n

ดร.วัชรี แซงบุญเรือง

64574973_863480214021871_769528551689945088_n

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม

S__1409037

นายนิรันดร์ ลาภสาร

S__1409034

นางสาวเพียงใจ ทาวะรมย์

S__1392672

นายอภินันต์ แก้วใส

S__1392662

ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม

S__1392660

นางจรวย แม่นธนู

S__1392658

นางจิติภา ปรัชญานุวัตร

S__1392654

นางสาวฐานุตรา ต้นโพธิ์

S__1490973

นางจารุวรรณ คูณแก้ว

S__1392649

นางพิสมัย บุญยงค์

S__1490971

นางทองมา หมายงาม

S__1490967

ผศ.กิติราช พงษ์เฉลียว

S__1490969

นางนวนิตย์ เชาวนะกิจ

S__1490951

นางขนิษฐา ทองทับ

ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อประสานงาน ทางทีมงานได้ผ่านช่องทางอีเมลด้านข้างนี้.

สถานที่ติดต่อ

235 หมู่ที่ 7
ถนน หัวตะพาน-น้ำปลีก
ตำบล รัตนวารี
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ 37240

ช่องทางติดต่อ